Impresionismo_2
Elisa-Terroba_Realismo.-Expo-en-Laxeiro_IMG_8546